สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
๑.  ที่ตั้ง
ตำบลดอนมะเกลือ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ  ๒๔  กิโลเมตร  สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๑

Map

๒.  เนื้อที่
ตำบลดอนมะเกลือ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒๓.๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๕,๙๕๐ ไร่
๓.  ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน และบางส่วนเป็นที่ลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คลองชลประทานในการทำการเกษตร  
๔.  อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลบ้านดอน
ทิศใต้    ติดต่อกับตำบลศรีสำราญ และตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลสระพังลาน และตำบลสระยายโสม
๕.  ประชากร
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘  ตำบลดอนมะเกลือมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น  ๔,๕๕๖ คน  แยกเป็นชาย  ๒,๑๙๙ คน  หญิง  ๒,๓๕๗ คน  ความหนาแน่นของประชากร  โดยเฉลี่ย  ๑๙๖  คน  / ตารางกิโลเมตร