เขตการปกครองตำบลดอนมะเกลือ
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีจำนวนหมู่บ้าน ๑๒ หมู่  ได้แก่


๑.บ้านหัวข่อย        นางอุไร กิจวีรวุฒิ               กำนันตำบล หมู่ที่ ๑
๒.บ้านดอนมะเกลือ นายเสกสันต์  แสงอรุณ       ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒
๓.บ้านดอนมะเกลือ นายมี  โตอุ่นทิพย์              ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓
๔.บ้านดอนมะเกลือ นายสมควร  ไขสะอาด        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔
๕.บ้านบน              นางสาววันเพ็ญ  ใจโอบอ้อม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕
๖.บ้านทุ่งกระเจ็ด     นายวิรัช  เรืองขจร           ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖
๗.บ้านนอกนา           นายจำรัส    ยอดเพชร      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
๘.บ้านดอนแค-กอไฮ  นางทองหยิบ อุ่ประเสริฐสุข   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
๙.บ้านท่าตะเกียง      นางสาวแก้วใจ ตุนสมจิต        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙
๑๐.บ้านเลียบราง      นายประสงค์  บุญเสียงเพราะ   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐
๑๑.บ้านสะแกลาย     นายอำนาจ   เหิมใจหาญ        ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
๑๒.บ้านดอนมะเกลือ นายเอกนรินทร์  ยอยรู้รอบ     ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๒