MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม อบต.ดอนมะเกลือ

 3

 

จ.ส.ต.อิทธิพล  จุลบุรมย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


 2

 

นายนพพร  แสวงทรัพย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 4

 

นางสาวบังอร ช้อนใจ

ครู คศ.1

 5

 

นางสาววีระยา เชี่ยวชาญ

ครู คศ.1

 6

 

นายปิยะ ใจกล้า

พนักงานจ้างเหมา

 7

 

นายพงศ์พัฒน์ อัวคนซื่อ

พนักงานจ้างเหมา

 8

 

นางสาววรารัตน์ แร่เพชร

พนักงานจ้างเหมา