MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดอนมะเกลือ

 2

 

นางสาวกษิวาณี เลอเกียรติวัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 3

 

นายฟุ้งศักดิ์ อุ่มรูปงาม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน