สารบัญ

สำนักปลัด อบต.ดอนมะเกลือ

9

นายเอกพงษ์ เทศวิรัช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

นางสาวสิฏฐิณิศา เล้าสมรุ่งเรือง

นางสาวสิฏฐิณิศา  เล้าสมรุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

3

นางสาวเสาวณีย์   แจ้งประจักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธันวา บัวมี

นายปุญญพัฒน บัวมี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกษิวาณี เลอเกียรติวัฒนา

นางสาวกษิวาณี เลอเกียรติวัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

6

นายณัฐพล ปาลพันธุ์

นิติกรปฏิบัติการ

7

นางสาวขนิษฐา  เตียงนิล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

พี่อั้น

นายชัชชวาล  บุญจง

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

8

นางสาวลำดวน ยอยรู้รอบ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

9

นายเอกพงศ์ สวยดูดี

พนักงานขับรถยนต์