MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

สารบัญ

สำนักปลัด อบต.ดอนมะเกลือ

9

นายเอกพงษ์ เทศวิรัช

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

2

นางสาวสิฏฐิณิศา  เล้าสมรุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

3

นางสาวเสาวณีย์   แจ้งประจักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธันวา บัวมี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

5

นางสาวกษิวาณี เลอเกียรติวัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

6

นายณัฐพล ปาลพันธุ์

นิติกรปฏิบัติการ

7

นางสาวขนิษฐา  เตียงนิล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

8

นางสาวลำดวน ยอยรู้รอบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

9

นายเอกพงศ์ สวยดูดี

พนักงานขับรถยนต์