MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

สารบัญ

สมาชิกสภา อบต.ดอนมะเกลือ

 

1

 

นายวิพัฒน์สรณ์ มารูปหมอก

ประธานสภา อบต.ดอนมะเกลือ

2

 

นายบุญรอด ยอยรู้รอบ

รองประธานสภา อบต.ดอนมะเกลือ

3

 

นายประสงค์ แร่ใจดี

เลขานุการฯ สภา อบต.ดอนมะเกลือ

4

 

นายประสาสน์ เที่ยงธรรม

ส.อบต.หมู่1 อบต.ดอนมะเกลือ

5

 

นายเมาะ เนียมเพราะ

ส.อบต.หมู่1 อบต.ดอนมะเกลือ

6

 

นายโอฬาลลิ์ ตุนอยู่เพชร

ส.อบต.หมู่2 อบต.ดอนมะเกลือ

7

 

นายจูม เพชรดำดี

ส.อบต.หมู่2 อบต.ดอนมะเกลือ

8

 

นายสุพจน์ โตอุ่นทิพย์

ส.อบต.หมู่3 อบต.ดอนมะเกลือ

9

 

นายอำนวย ทองเชื้อ

ส.อบต.หมู่4 อบต.ดอนมะเกลือ

10

 

นายมนต์ชัย ใจโอบอ้อม

ส.อบต.หมู่4 อบต.ดอนมะเกลือ