สารบัญ

สมาชิกสภา อบต.ดอนมะเกลือ

 

วิพัฒน์สรณ์2

 

นายวิพัฒน์สรณ์ มารูปหมอก

ประธานสภา อบต.ดอนมะเกลือ

นายสมนึก  จาวสุวรรณวงษ์ รองประธานสภา อบต.ดอ

 

นายสมนึก  จาวสุวรรณวงษ์

รองประธานสภา อบต.ดอนมะเกลือ

นายประสงค์  แร่ใจดี เลขานุการฯสภา อบต.ดอนมะ

 

นายประสงค์ แร่ใจดี

เลขานุการฯ สภา อบต.ดอนมะเกลือ

นายประสาสน์  เที่ยงธรรม ม.1

 

นายประสาสน์ เที่ยงธรรม

ส.อบต.หมู่1 อบต.ดอนมะเกลือ

นายเมาะ  เนียมเพราะ ม.1

 

นายเมาะ เนียมเพราะ

ส.อบต.หมู่1 อบต.ดอนมะเกลือ

นายโอฬาลลิ์  ตุนอยู่เพชร ม.2

 

นายโอฬาลลิ์ ตุนอยู่เพชร

ส.อบต.หมู่2 อบต.ดอนมะเกลือ

นายจูม  เพชรดำดี ม.2

 

นายจูม เพชรดำดี

ส.อบต.หมู่2 อบต.ดอนมะเกลือ

นายสุพจน์  โตอุ่นทิพย์ ม.3

 

นายสุพจน์ โตอุ่นทิพย์

ส.อบต.หมู่3 อบต.ดอนมะเกลือ

นายอำนวย  ทองเชื้อ ม.4

 

นายอำนวย ทองเชื้อ

ส.อบต.หมู่4 อบต.ดอนมะเกลือ

นายมนต์ชัย  ใจโอบอ้อม ม.4

 

นายมนต์ชัย ใจโอบอ้อม

ส.อบต.หมู่4 อบต.ดอนมะเกลือ