นายกแสน มารูปหมอก

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

ฝ่ายบริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกแสน มารูปหมอก

 

 นางแสน มารูปหมอก

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

 

นายอนันท์  เหิมใจหาญ รองนายก อบต.ดอนมะเกลือ

 

นายอนันท์ เหิมใจหาญ

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ


นายบ่าย  บุญเสียงเพราะ  รองนายก อบต.ดอนมะเก

 

นายบ่าย บุญเสียงเพราะ

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

นายประสิทธิ์  โตอุ่นเพชร  เลขานุการฯ นายก อ

 

นายประสิทธิ์   โตอุ่นเพชร

ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ