1.แนวทางการดำเนินงานร้องเรียนทุจริต  

2.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริต ปี2562

3.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

4.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561

5.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561

6.แผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564

7.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

8.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

9.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

10.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

11.มาตรการป้องกันการรับสินบน

12.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

13.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

14.มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

15.หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

16.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562

17.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562

18.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน รอบ6เดือน

19.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน รอบ12เดือน

20.การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 100