งานปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

ต่อต้านการทุจริต

 

? ด้านเจตจำนงและนโยบายการป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

- ประกาศมาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

? ด้านงานแผนป้องกันการทุจริต

- แผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564 และประกาศบังคับใช้แผนฯ

? ด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต

- คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์

- มาตรการจัดการในกรณีที่พบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

- คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563

- รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562

? ด้านมาตรการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562

การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 100

- ประกาศมาตรการส่งเสริมละพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

- มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

- การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

? สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันการทุจริต

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

? ผลการดำเนินงานงานป้องกันการทุจริต

- รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

- รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561

- การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561