งานปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

ต่อต้านการทุจริต

 

» ด้านเจตจำนงและนโยบายการป้องกันการทุจริต

- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

» ด้านงานแผนป้องกันการทุจริต

- แผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560 - 2564 และประกาศบังคับใช้แผนฯ

» ด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์การทุจริต

- คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์

- มาตรการจัดการในกรณีที่พบหรือได้รับแจ้งหรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

หลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริต ปี 2562

» ด้านมาตรการส่งเสริมการป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2562

การปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 100

» ผลการดำเนินงานงานป้องกันการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน รอบ6เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน รอบ12เดือน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2561