MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค ได้จัดทำโครงการงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณพื้นที่ตำบลดอนมะเกลือ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 โดยเพื่อให้ประชาชนตำบลดอนมะเกลือและพื้นที่ใกล้เคียง ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายละเอียดโครงการดังกล่าวให้ทราบทั่วกัน   รายละเอียดเอกสารคลิก...