นายกแสน มารูปหมอก

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.ดอนมะเกลือ หมูที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(e-biddle)   รายละเอียดเอกสารคลิก...