MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ศสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 (1) อ่านรายละเอียดคลิก.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ศสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 (2) อ่านรายละเอียดคลิก.