MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด วางท่อ คสล. หมู่ที่ 8 ต.ดอนมะเกลือ เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง รายละเอียดข้อมูลคลิก...