ป้องกัน

              สาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและซับซ้อนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทไปสูู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็ว มีผลให้ประชาชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยและมีแนวโน้มที่จะได้รับอันตรายจาก  สาธารณภัยที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งภัยทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย และภัยจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย การรั่วไหลของสารเคมีวัตถุอันตราย

              องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาท ภารกิจ  ในการบริหารจัดการภัยพิบัติในลำดับแรก ก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ ซึ่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่น มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นของตน จึงถือได้ว่าการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจสำคัญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเตรียมความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถในการเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายหลังจากสถานการณ์ภัยยุติ

กิจกรรม

ช่วยเหลือ1 ช่วยเหลือ2
งานป้องกันและบรรเทารสาธารณภัยสำนักปลัด คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบดูความเสียหายในพื้นที่เขตตำบลดอนมะเกลือ สาเหตุจากพายุพัดเมื่อวานนี้ เพื่อเร่งความช่วยเหลือ ตามลำดับต่อไป
ตัดต้นไม้1 ตัดต้นไม้2
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย สาเหตุเนื่องจากพายุพัดเมื่อวานนี้ พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา