โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ประจำปีงบประมาณ 2563

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564

           องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการทำงานขององค์กรให้มีความเข้มแข็ง จึงจัดฝึกอบรมโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การร่วมกันทำงานเป็นทีม และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล

ประชุมพนักงานเดือน มิถุนายน 2564 ๒๑๐๗๐๑ 11

โดยได้รับเกียรติจาก ท่านปลัดเอกพงษ์ เทศวิรัช เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้คุณธรรม จริยธรรม และความเข้มแข็งภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมพนักงานเดือน มิถุนายน 2564 ๒๑๐๗๐๑ 5

ประชุมพนักงานเดือน มิถุนายน 2564 ๒๑๐๗๐๑ 22

ประชุมพนักงานเดือน มิถุนายน 2564 ๒๑๐๗๐๑ 32

ประชุมพนักงานเดือน มิถุนายน 2564 ๒๑๐๗๐๑ 1