e-Service

images

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ คือ การให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ

 

แจ้งคำร้องทั่วไป/ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ คลิ๊ก<<<

 

งานสำนักปลัด

แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แบบคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 

งานกองคลัง

แบบแสดงรายการภาษีป้าย

 

งานกองช่าง

ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

 

Untitled 5 1024x422