รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหน่วยงานของรัฐ

 

ควบคุมภายใน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก...