ประกาศ มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

                     ด้วยพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๘ วรรค ๑ (๓) (๔) ได้กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ และจะต้องมีแนวทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีกรอบการประเมิน ในเกณฑ์การประเมินที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใสโดยมีประเด็นการตรวจ เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งได้ระบุไว้ ดังนี้ ๑) มีช่องทางรับฟังความเห็น ๒) มีการเปิดโอกาส ให้เกิดการมีส่วนร่วม

1 2 

 3

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก...