การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับกำหนดเป็นตำแหน่งผู้มีประสบการณ์

226048