นายกแสน มารูปหมอก

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบลและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ 2561 รายละเอียดเอกสารคลิก...