MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผู้ใช้บริการ หรือผู้เสียภาษีกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ดอนมะเกลือ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันออกพรรษา ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...