MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ในนามของสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนมะเกลือ  จัดโครงการรณรงค์ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของคุณแม่วัยใส  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และงานสำรวจข้อมูลภาคสนามของ อบต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคันคลองหมู่ที่ 9 - ถนนคอนกรีตทุ่งกระเจ็ด เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2561 โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลดอนมะเกลือ บูรณาการร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...