MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. อบต.ดอนมะเกลือได้จัดประชุม...การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังประชารัฐ (ออมวันละบาท) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ โดย สนง.พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561  นายกแสน มารูปหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ร่วมพิธีมอบเกียรติบัติและรางวัลแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สนง.ป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด เข้าทำการสอนเเละให้ความรู้กับนักเรียนในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยท่านนายกแสน มารูปหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย เปิดกรวย, ถวายพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

อ่านเพิ่มเติม...

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ จัดงานพิธีเปิดป้ายและขึ้นบ้านใหม่ของชาวไทยทรงดำ ณ บ้านสะแกลาย หมู่ที่ 11 ตำบลดอนมะเกลือ เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ โดยได้รับความกรุณาจากท่านพิภพ  บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านชนพหล  ส่งเสริม  นายอำเภออู่ทอง  ท่านวิรัช  แข็งขัน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านประธานไสว เพชรรุณ ประธานมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทย ชมรมนายก อปท.อำเภออู่ทอง ท่านนายกแหลม ศรีนุ้ย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองสองพี่น้อง กลุ่มสตรีอำเภอ    อู่ทอง และพี่น้องชาวไทยทรงดำ มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้ายและขึ้นบ้านใหม่ของชาวไทยทรงดำในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือร่วมกับโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ขอขอบคุณ รศ.ดร.ประภาสวัชร์ งามคณะ และ รศ.ดร.สุจิตรา ตั้งใจ พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้ใจบุญทุกท่านที่มามอบทุนการศึกษา และโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน ทั้งหมดจำนวน 175 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...