MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยท่านนายกแสน มารูปหมอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย เปิดกรวย, ถวายพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 5 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือร่วมกับโรงเรียนวัดดอนมะเกลือ ขอขอบคุณ รศ.ดร.ประภาสวัชร์ งามคณะ และ รศ.ดร.สุจิตรา ตั้งใจ พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้ใจบุญทุกท่านที่มามอบทุนการศึกษา และโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน ทั้งหมดจำนวน 175 ชุด

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และงานสำรวจข้อมูลภาคสนามของ อบต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ในนามของสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนมะเกลือ  จัดโครงการรณรงค์ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของคุณแม่วัยใส  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคันคลองหมู่ที่ 9 - ถนนคอนกรีตทุ่งกระเจ็ด เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ประจำปี 2561 โดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลดอนมะเกลือ บูรณาการร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...