วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ ในพระราชาชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลดอนมะเกลือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี