การประชุมปิดการตรวจข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 เสร็จสิ้นและครบถ้วนตามแผนแล้ว จึงได้มีการประชุมเพื่อเสนอข้อบกพร่องในกาทรดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารทราบและถือปฏิบัติ  

ประชุมตรวจสอบภายใน ๒๐๑๐๑๗ 20