โครงการอบรมวิทยากรอำเภอเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

18935

ผู้เข้ารับการอบรมวิทยากร นายณัฐพล ปาลพันธุ์ นิติกรปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563