นายกแสน มารูปหมอก

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

ประชุมประชาคม การดำเนินการโครงการภายใต้กรอบนโยบายงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม