นายกแสน มารูปหมอก

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

         โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค Thailand 4.0 สู่การปฏิบัติจริง

iconpic