MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผู้ใช้บริการ หรือผู้เสียภาษีกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.ดอนมะเกลือ ได้ทั้ง 2 ช่องทาง ได้แก่

1. เว็บไซต์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/es6zm1

2.  QR CODE 

โดยสำนักงาน  ป.ป.ช. จะนำผลการประเมินดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนต่อไป