องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ มอบเงินค่าอาหารกลางวันช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ มอบเงินค่าอาหารกลางวันช่วงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิพระราชทานสงเคราะห์ ในพระราชาชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลดอนมะเกลือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะเกลือ (รพ.สต) เตรียมความพร้อมการจัดตั้ง ศูนย์พักรอ (Community Quarantine) ตำบลละ 1 แห่ง เพื่อรองรับคนที่มาจากพื้นที่สีเเดงเข้ม ก่อนเข้าบ้าน หรือคนที่ D/C จากรพ. ต้องกลับไปกักตัวต่อ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค Thailand 4.0

โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค Thailand 4.0 สู่การปฏิบัติจริง#อบรมเชิงปฏิบัติการตลาดออนไลน์และการโปรโมทสินค้าผ่านแฟลชฟอร์ม สื่อสังคมออนไลน์ และ website

อ่านเพิ่มเติม...

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมะเกลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามจุดสาธารณะต่างๆ เช่น ตลาดนัด บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ 7-11 โรงเรียน วัด รพสต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และบริเวณรอบๆสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...