นายกแสน มารูปหมอก

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

"โครงการประชาชนร่วมใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้า พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563"

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประชาคม การดำเนินการโครงการภายใต้กรอบนโยบายงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

         โครงการระบบสารสนเทศชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค Thailand 4.0 สู่การปฏิบัติจริง

อ่านเพิ่มเติม...

👉ประชุมสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ) งบประมาณ พ.ศ. 2563👈

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

          ประชุมการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

อ่านเพิ่มเติม...