ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและบรูณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและบูรณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 / 2564

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอำเภออู่ทอง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          พิธีมอบเกียรติบัตร  "บัณฑิตน้อย"  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 2 เมษายน 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...