MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และงานสำรวจข้อมูลภาคสนามของ อบต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

อ่านเพิ่มเติม...