MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

"กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

อ่านเพิ่มเติม...

"โครงการฝึกอบรมดับเพลิง และซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย

อ่านเพิ่มเติม...

"โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย"

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนมะเกลือ "ด้านการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  (โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี)

อ่านเพิ่มเติม...