คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลดอนมะเกลือ

 1นางแสน มารูปหมอก ประธาน

 

 

    นางเเสน  มารูปหมอก

    ประธานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

 2นายวรวิทย์ แอสมรัง รองประธาน

 

    นายวรวิทย์  แอสมรัง

    รองประธานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม

    ชุมชน

 3นายธนกร โสมภีร์ กรรมการ

 

    นายธนกร  โสมภีร์

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

 4ร.ต.ท.สมัย แร่เพชร กรรมการ

 

    ร.ต.ท.สมัย  แร่เพชร

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

 5นายอนันท์ เหิมใจหาญ กรรมการ

 

    นายอนันท์  เหืมใจหาญ

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

 6นางสาวเล็ก นาคลำพา กรรมการ

 

    นางสาวเล็ก นาคลำพา

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

 7นางสาวชลิดา มั่นหลง กรรมการ

    นางสาวชลิดา มั่นหลง

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

8นางสาวพรทิพา นาครำพา กรรมการ

    นางสาวพรทิพา  นาครำพา

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

9นายพาลี จันทร์สวยดี กรรมการ

    นายพาลี  จันทร์สวยดี

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

10นายเสกสันต์ แสงอรุณ กรรมการ

    นายเสกสันต์  เเสงอรุณ

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

11นางสาววันเพ็ญ ใจโอบอ้อม

    นางสาววันเพ็ญ  ใจโอบอ้อม

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

12นายจำรัส ยอดเพชร กรรมการ

    นายจำรัส  ยอดเพชร

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

13นางทองหยิบ อุ่นประเสริฐสุข กรรมการ

    นางทองหยิบ  อุ่นประเสริฐสุข

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

14นายอำนาจ เหิมใจหาญ กรรมการ

    าย อำนาจ  เหิมใจหาญ

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

15นายณัฐพล ปาลพันธ์ กรรมการเเละเลขานุการ

    นายณัฐพล  ปาลพันธุ์

    กรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน