กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดอนมะเกลือ

 นางจันทรัศม์  โตอุ่นทิพย์

 

นางจันทรัศม์  โตอุ่นทิพย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

 นายฟุ้งศักดิ์  อุ่มรูปงาม

 

นายฟุ้งศักดิ์ อุ่มรูปงาม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวปวีณา ชาวเวียง

นางสาวปวีณา  ชาวเวียง

พนักงานจ้างเหมา