กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม อบต.ดอนมะเกลือ

รูปพนักงาน ๑๙๐๕๒๙ 0027

 

นายเอกพงษ์  เทศวิรัช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 2

 

นายนพพร  แสวงทรัพย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


 

 

จ.ส.ต.อิทธิพล  จุลบุรมย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 4

 

นางสาวบังอร ช้อนใจ

ครู คศ.1

 5

 

นางสาววีระยา เชี่ยวชาญ

ครู คศ.1

 นางสาวกาญจนา  ยอยรู้รอบ

 

นางสาวกาญจนา  ยอยรู้รอบ

ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 8

 

นางสาววรารัตน์ แร่เพชร

พนักงานจ้างเหมา