กองช่าง อบต.ดอนมะเกลือ

 1

 

นายวัฒนชัย ใจมา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายจักรพงษ์ กาละพงศ์

นายจักรพงษ์ กาละพงศ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 3

 

นางสาวเสาวลักษณ์ เถื่อนคนรัก

พนักงานจ้างเหมา

แจ็ค

นายสมศักดิ์  แป้นแก้ว

พนักงานจ้างเหมา กิจการงานประปา

ประพันธ์  เถื่อนคนรัก

นายประพันธ์  เถื่อนคนรัก

พนักงานจ้างเหมา กิจการงานประปา

ปาริชาติ เถื่อนคนรัก

นางปาริชาต  เถื่อนคนรัก

พนักงานจ้างเหมา กิจการงานประปา

สุทัศน์ มั่นหลง

นายสุทัศน์  มั่นหลง

พนักงานจ้างเหมา กิจการงานประปา