กองคลัง อบต.ดอนมะเกลือ

 

 นางจันทรัศม์  โตอุ่นทิพย์

 

นางจันทรัศม์  โตอุ่นทิพย์

ผู้อำนวยการกองคลัง

 นางขวัญเรือน วรภกดี

 

นางขวัญเรือน วรภักดี

นักวิชาการคลังชำนาญการ

 3

 

นายพิภพ  แผนสมบูรณ์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 6

 

นางสาวปิ่นปินัทธ์   ธรรมวงษ์

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 new 3

 

นางสาวเกศสุดา แสงดวงดี

พนักงานจ้างเหมา