MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

สารบัญ

สำนักปลัด อบต.ดอนมะเกลือ

9

นายเอกพงษ์ เทศวิรัช

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

2

นางสาวสิฏฐิณิศา  เล้าสมรุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

3

นางสาวเสาวณีย์   แจ้งประจักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธันวา บัวมี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

5

นางสาวกษิวาณี เลอเกียรติวัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

6

นายณัฐพล ปาลพันธุ์

นิติกรปฏิบัติการ

7

นางสาวขนิษฐา  เตียงนิล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

8

นางสาวลำดวน ยอยรู้รอบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

9

นายเอกพงศ์ สวยดูดี

พนักงานขับรถยนต์


10

นายวรวัจน์  อินทบุตร

คนงานทั่วไป

11

นางสาววิรัชดา อุ่มรูปงาม

คนงานทั่วไป

12

นางสาวปวีณ์พัสตร์  เถื่อนคนรัก

พนักงานจ้างเหมา

13

นางสาวปวีณา ชาวเวียง

พนักงานจ้างเหมา

14

นางเสาวณีย์ บุญกาศ

พนักงานจ้างเหมา

15

นางสาวรุจิรา โดยคำดี

พนักงานจ้างเหมา

16

นายประชา ไชยนอก 

พนักงานจ้างเหมา