MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

สารบัญ

สำนักปลัด อบต.ดอนมะเกลือ

9

นายเอกพงษ์ เทศวิรัช

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

2

นางสาวสิฏฐิณิศา  เล้าสมรุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

3

นางสาวเสาวณีย์   แจ้งประจักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธันวา บัวมี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

5

นางสาวกษิวาณี เลอเกียรติวัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

6

นายณัฐพล ปาลพันธุ์

นิติกรปฏิบัติการ

7

นางสาวขนิษฐา  เตียงนิล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

8

นางสาวลำดวน ยอยรู้รอบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

9

นายเอกพงศ์ สวยดูดี

พนักงานขับรถยนต์


new 1

นางผกาวัลย์ โตอุ่นทิพย์

คนงานทั่วไป

11

นางสาววิรัชดา อุ่มรูปงาม

คนงานทั่วไป

12

นางสาวปวีณ์พัสตร์  เถื่อนคนรัก

พนักงานจ้างเหมา

13

นางสาวปวีณา ชาวเวียง

พนักงานจ้างเหมา

14

นางเสาวณีย์ บุญกาศ

พนักงานจ้างเหมา

15

นางสาวรุจิรา โดยคำดี

พนักงานจ้างเหมา

16

นายประชา ไชยนอก 

พนักงานจ้างเหมา

new 2

นายเกรียงไกร  ทองเชื้อ

พนักงานจ้างเหมา

new 4

นางสาวปฏิณญา เจริญผล

พนักงานจ้างเหมา