MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

สารบัญ

10

นายวรวัจน์  อินทบุตร

คนงานทั่วไป

11

นางสาววิรัชดา อุ่มรูปงาม

คนงานทั่วไป

12

นางสาวปวีณ์พัสตร์  เถื่อนคนรัก

พนักงานจ้างเหมา

13

นางสาวปวีณา ชาวเวียง

พนักงานจ้างเหมา

14

นางเสาวณีย์ บุญกาศ

พนักงานจ้างเหมา

15

นางสาวรุจิรา โดยคำดี

พนักงานจ้างเหมา

16

นายประชา ไชยนอก 

พนักงานจ้างเหมา