สำนักปลัด อบต.ดอนมะเกลือ

9

นายเอกพงษ์ เทศวิรัช

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

นางสาวสิฏฐิณิศา เล้าสมรุ่งเรือง

นางสาวสิฏฐิณิศา  เล้าสมรุ่งเรือง

หัวหน้าสำนักปลัด

3

นางสาวเสาวณีย์   แจ้งประจักษ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธันวา บัวมี

นายปุญญพัฒน บัวมี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกษิวาณี เลอเกียรติวัฒนา

นางสาวกษิวาณี เลอเกียรติวัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

6

นายณัฐพล ปาลพันธุ์

นิติกรปฏิบัติการ

8

นางสาวลำดวน ยอยรู้รอบ

พนักงานจ้างเหมา

9

นายเอกพงศ์ สวยดูดี

พนักงานขับรถยนต์

new 1

นางผกาวัลย์ โตอุ่นทิพย์

คนงานทั่วไป

12

นางสาวปวีณ์พัสตร์  เถื่อนคนรัก

พนักงานจ้างเหมา

13

นางสาวปวีณา ชาวเวียง

พนักงานจ้างเหมา

14

นางเสาวณีย์ บุญกาศ

พนักงานจ้างเหมา

15

นางสาวรุจิรา โดยคำดี

พนักงานจ้างเหมา

16

นายประชา ไชยนอก 

พนักงานจ้างเหมา

new 2

นายเกรียงไกร  ทองเชื้อ

พนักงานจ้างเหมา

รูปพนักงาน ๑๙๐๕๒๙ 0009

นายคุณากร  เทียนยืนยง

พนักงานจ้างเหมา

 นางสาวอรวรรณ  ประยูรวงษ์

นางสาวอรวรรณ  ประยูรวงษ์

พนักงานจ้างเหมา