MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

สารบัญ

สมาชิกสภา อบต.ดอนมะเกลือ

 

1

 

นายวิพัฒน์สรณ์ มารูปหมอก

ประธานสภา อบต.ดอนมะเกลือ

2

 

นายบุญรอด ยอยรู้รอบ

รองประธานสภา อบต.ดอนมะเกลือ

3

 

นายประสงค์ แร่ใจดี

เลขานุการฯ สภา อบต.ดอนมะเกลือ

4

 

นายประสาสน์ เที่ยงธรรม

ส.อบต.หมู่1 อบต.ดอนมะเกลือ

5

 

นายเมาะ เนียมเพราะ

ส.อบต.หมู่1 อบต.ดอนมะเกลือ

6

 

นายโอฬาลลิ์ ตุนอยู่เพชร

ส.อบต.หมู่2 อบต.ดอนมะเกลือ

7

 

นายจูม เพชรดำดี

ส.อบต.หมู่2 อบต.ดอนมะเกลือ

8

 

นายสุพจน์ โตอุ่นทิพย์

ส.อบต.หมู่3 อบต.ดอนมะเกลือ

9

 

นายอำนวย ทองเชื้อ

ส.อบต.หมู่4 อบต.ดอนมะเกลือ

10

 

นายมนต์ชัย ใจโอบอ้อม

ส.อบต.หมู่4 อบต.ดอนมะเกลือ

 


11

 

นายไพบูลย์ มั่นหลง

ส.อบต.หมู่5 อบต.ดอนมะเกลือ

12

 

นายเดช ใจโอบอ้อม

ส.อบต.หมู่5 อบต.ดอนมะเกลือ

13

 

นางสาวเล็ก นาคลำพา

ส.อบต.หมู่6 อบต.ดอนมะเกลือ

14

 

นายวิชัย ขันทองดี

ส.อบต.หมู่6 อบต.ดอนมะเกลือ

15

 

นายศักดิ์ดา แยกผิวผ่อง

ส.อบต.หมู่7 อบต.ดอนมะเกลือ

16

 

นายวรวิทย์ แอสมรัง

ส.อบต.หมู่7 อบต.ดอนมะเกลือ

17

 

นายแสนชัย พันธุ์รู้ดี

ส.อบต.หมู่8 อบต.ดอนมะเกลือ

18

 

นายสมนึก จาวสุวรรณวงษ์

ส.อบต.หมู่9 อบต.ดอนมะเกลือ

19

 

นายนิคม เนียมเพราะ

ส.อบต.หมู่9 อบต.ดอนมะเกลือ

20

 

นางพิม ศรีทอง

ส.อบต.หมู่10 อบต.ดอนมะเกลือ

 


 21

 

นางปราณี ยอยรู้รอบ

ส.อบต.หมู่10 อบต.ดอนมะเกลือ

 22

 

นางสาวชลิดา มั่นหลง

ส.อบต.หมู่11 อบต.ดอนมะเกลือ

 23

 

นางบุญล้ำ คนสะอาด

ส.อบต.หมู่11 อบต.ดอนมะเกลือ

 24

 

นายนิคม อุ่นประเสริฐสุข

ส.อบต.หมู่12 อบต.ดอนมะเกลือ