MG

นางแสน มารูปหมอก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดอนมะเกลือ

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

ฝ่ายบริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล

1

 

 นางแสน มารูปหมอก

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

 

2

 

นายอนันท์ เหิมใจหาญ

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ


3

 

นายบ่าย บุญเสียงเพราะ

ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

4

 

นายประสิทธิ์   โตอุ่นเพชร

ตำแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ