สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ
๑.  ที่ตั้ง
ตำบลดอนมะเกลือ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออู่ทอง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ  ๒๔  กิโลเมตร  สามารถเดินทางติดต่อได้โดยถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๒๑

Map

๒.  เนื้อที่
ตำบลดอนมะเกลือ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๒๓.๒๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๕,๙๕๐ ไร่
๓.  ภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน และบางส่วนเป็นที่ลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คลองชลประทานในการทำการเกษตร  
๔.  อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ    ติดต่อกับตำบลบ้านดอน
ทิศใต้    ติดต่อกับตำบลศรีสำราญ และตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับตำบลสระพังลาน และตำบลสระยายโสม
๕.  ประชากร
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘  ตำบลดอนมะเกลือมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น  ๔,๕๕๖ คน  แยกเป็นชาย  ๒,๑๙๙ คน  หญิง  ๒,๓๕๗ คน  ความหนาแน่นของประชากร  โดยเฉลี่ย  ๑๙๖  คน  / ตารางกิโลเมตร
๖. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ คือร้อยละ ๙๐ ของผู้มีงานทำประกอบอาชีพเกษตรกรรม , รองลงมาเป็น อาชีพรับราชการ / พนักงานของรัฐ  ค้าขาย รับจ้าง  ตามลำดับ

อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพืชที่นิยมปลูก ได้แก่  ข้าว  ไม้ผล เช่น  มะม่วง  มะพร้าว  ฝรั่ง  ฯลฯ  พืชไร่  เช่น  อ้อย  พืชผัก  เช่น  แตงกวา  คะน้า  กวางตุ้ง  มะเขือ   ถั่วฝักยาว  มันเทศ  พริก  ผักชี  ต้นหอม  บวบ  ฯลฯ

ด้านการเลี้ยงสัตว์  เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัว  และนำบางส่วน มาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมด้านหัตถกรรม  ภายในตำบลมี  กลุ่มทอผ้า  จักสาน  และอื่น ๆ
ด้านอุตสาหกรรม  ภายในตำบลมีโรงงานอุตสาหกรรม  ได้แก่   โรงสีข้าว ,โรงทำปุ๋ยชีวภาพ และอื่น  ๆ
๗. สภาพสังคม

(๗.๑ )หน่วยธุรกิจในเขต  องค์การบริหารส่วนตำบล
- ปั๊มน้ำมัน        ๒    แห่ง    - ฟาร์ม ๒ แห่ง  
- โรงสีข้าว        -    แห่ง    - ร้านอาหาร ๖    แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา      ๑    แห่ง    - ร้านเสริมสวย     ๔ แห่ง
- ร้านตัดผมชาย    ๒    แห่ง    - ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์  ๓    แห่ง
- อู่ซ่อมรถยนต์    ๓    แห่ง    - กลุ่มทำพริกแกง ๑ แห่ง
- กลุ่มทอผ้า        ๒    แห่ง    - ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า ๓ แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ๑    แห่ง    - ตลาดนัด ๑ แห่ง
(๗.๒) สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด    ๒  แห่ง
- ศาลเจ้า    ๔  แห่ง
(๗.๓) สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ ๑๐๐
(๗.๔) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ศูนย์ อปพร.อบต.ดอนมะเกลือ  ๑ แห่ง
- ศูนย์บริการประชาชน ๑ แห่ง
(๗.๕) แหล่งน้ำธรรมชาติ
- บึง , หนอง และอื่น ๆ  ๒ แห่ง
- คลอง ๒๓ สาย
- คลองชลประทาน ๑๐ สาย
๘. การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ ทั้งภายในตำบลและระหว่างตำบล มีความสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากได้มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตตำบลอย่างต่อเนื่อง  โดยมีเส้นทางที่สำคัญภายในตำบล  ดังนี้   
-  ถนน ทางหลวงแผ่นดิน    หมายเลข ๓๒๑     ผ่านตำบลดอนมะเกลือ สระยายโสม อู่ทอง
-  ถนน รพช.สพ.     หมายเลข ๓๐๐๙   ผ่านบ้านทุ่งเข็น เข้าสู่ตำบลดอนมะเกลือ
-  ถนน รพช สพ     หมายเลข ๓๐๐๗  ผ่านบ้านเนินพระปรางค์ เข้าสู่ตำบลดอนมะเกลือ
-  ถนน ทางหลวงแผ่นดิน    หมายเลข ๓๕๐๕  หัวโพธิ์เข้า (บ้านรางประทุน - บ้านดอนมะเกลือ)
-  ถนน รพช.  สระพังลาน- ดอนมะเกลือ