บทบาทและอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ดังนี้
มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
มาตรา 67 ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
1. จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
7. คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจาเป็นและสมควร